Home / THÔNG TIN / MÔN HỌC / Toát yếu môn học: Tin Mừng Nhất Lãm

Toát yếu môn học: Tin Mừng Nhất Lãm

Là môn học nghiên cứu những nét đặc trưng về văn chương của các sách Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô, và Lu-ca; đồng thời, giúp người học đào sâu nền tảng thần học cũng như lịch sử của các sách Tin Mừng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.