Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Lễ Thánh Gia năm 2013

Nghe giảng Lễ Thánh Gia năm 2013

– Nghe giảng năm 2015 – Nghe giảng năm 2014
– Nghe giảng năm 2013
– Nghe giảng năm 2011
– Nghe giảng năm 2012
– Nghe giảng năm 2010

29.12.2013

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 2,3-15.19-23)

Bấy giờ ngôi sao các nhà chiêm tinh đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng : Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (bổn mạng ca đoàn Thánh Gia và kỷ niệm hôn phối)

Lễ 5 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Phanxicô Đào Trung Hiệu