Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng lễ thánh Đaminh năm 2012

Nghe giảng lễ thánh Đaminh năm 2012

 

Nghe giảng lễ thánh Đaminh 2012

 Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (9,57 – 62)


Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

Ipad xin bấm trên danh tính vị giảng thuyết

+ Ngày 05.08.2012

Lễ 5g00: Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

/daminh2012_rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/daminh2012_hoa

Lễ 7g30: Lm Px. Đào Trung Hiệu

/daminh2012_hieu

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/daminh2012_bac

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

/daminh2012_dckham

Ngày 08.08.2012

Lễ 19g00 : Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

/daminh2012_hwng