Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2014)

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2014)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
Ngày 15.06.2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18)

 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_bangoi_thuat

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_bangoi_rao

Lễ 06g15 : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/a_bangoi_nhut

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_bangoi_linh

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_bangoi_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_bangoi_hieu