Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 (page 14)

GIẢNG LỄ 2010

Nghe giảng Lễ Hiển Linh 2010

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Đọc thêm