7 Tháng Tư Thánh Gioan La San

7 Tháng Tư Thánh Gioan La San (1615 – 1719) Cố gắng chu toàn những gì được coi là thánh ý Thiên Chúa, đó là cuộc đời của Thánh Gioan La San. Năm 1950, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đặt ngài làm quan thầy của các bậc mô phạm vì nỗ lực của ngài trong … Đọc tiếp 7 Tháng Tư Thánh Gioan La San