Home / THÔNG TIN / CẬP NHẬT: Thời Khóa Biểu (Khối Thần, Triết), Thời Gian Biểu, Phiếu Ghi Danh HK I Niên khóa 2019 – 2020

CẬP NHẬT: Thời Khóa Biểu (Khối Thần, Triết), Thời Gian Biểu, Phiếu Ghi Danh HK I Niên khóa 2019 – 2020

1. Thời Khóa Biểu (Khối Thần)

2. Thời Khóa Biểu (Khối Triết)

3. Thời Gian Biểu

4. Phiếu Ghi danh

a. Khối Thần

b. Khối Triết