Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT / Hình ảnh Lễ Bế Giảng 2012-2013

Hình ảnh Lễ Bế Giảng 2012-2013

Một số hình ảnh Lễ Bế Giảng năm học 2012-203  TTTH Sedes Sapientiae.