Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT / HÌNH ẢNH HỘI THAO MỪNG BỔN MẠNG 2015

HÌNH ẢNH HỘI THAO MỪNG BỔN MẠNG 2015

Một số hình ảnh hội thao mừng Lễ  ĐứcMẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng TTTH Sedes Sapientiae.