Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT / HÌNH ẢNH CẮM TRẠI 2012

HÌNH ẢNH CẮM TRẠI 2012

Một số hình ảnh học viên  TTTH Sedes Sapientiae cắm trại tại Tu viện Martino, Hố Nai.