Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT / HÌNH ẢNH BẾ GIẢNG NIÊN KHÓA 2014 – 2015

HÌNH ẢNH BẾ GIẢNG NIÊN KHÓA 2014 – 2015

Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 24.0mm, 0.01 sec, ISO 200
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 24.0mm, 0.02 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 22.0mm, 0.025 sec, ISO 400
 
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 22.0mm, 0.025 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.5, 30.0mm, 0.02 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 22.0mm, 0.025 sec, ISO 400
 
Close
SAMSUNG NX300, 3.5, 19.0mm, 0.02 sec, ISO 200
Close
SAMSUNG NX300, 3.5, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 200
Close
SAMSUNG NX300, 4.5, 37.0mm, 0.017 sec, ISO 400
 
Close
SAMSUNG NX300, 3.5, 20.0mm, 0.025 sec, ISO 200
Close
SAMSUNG NX300, 5.0, 42.0mm, 0.017 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 3.5, 20.0mm, 0.025 sec, ISO 200
 
Close
SAMSUNG NX300, 5.0, 40.0mm, 0.017 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 27.0mm, 0.02 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.0, 29.0mm, 0.02 sec, ISO 400
 
Close
SAMSUNG NX300, 4.5, 37.0mm, 0.017 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 5.6, 48.0mm, 0.013 sec, ISO 400
Close
SAMSUNG NX300, 4.5, 35.0mm, 0.017 sec, ISO 200