Home / THẦN HỌC (page 4)

THẦN HỌC

Cái mới của Tin Mừng

Sự can thiệp và dẫn dắt của Thiên Chúa đối với dòng lịch sử không phải là một sự cưỡng chế mà bằng một “lời mời gọi” Ngài không luôn bẻ quặt chiều hướng lịch sử nhưng muốn được nhìn nhận và được đón nhận một cách tự do trong lòng tin.

Đọc thêm

QUA VIỆC HIỆN RA VỚI ĐỨC MARIA, ĐỨC KITÔ PHỤC SINH ĐÃ THIẾT LẬP GIÁO HỘI CỦA NGÀI

Vấn đề được đặt ra là tìm xem cho biết việc Đấng Sống Lại hiện ra với Đức Maria có phải là một hành động mang tích chất cấu thành trong tiến trình sáng lập Giáo hội của Ngài hay không; và nếu có, thì bằng cách nào. Đó là điểm bài viết cố làm sáng tỏ.

Đọc thêm