Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM

NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM

Ngày 25.09.2017: THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Để có thể làm ánh sáng cho trần gian, hôm nay bạn bắt đầu tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), và nỗ lực áp dụng Lời ấy trong mọi ứng xử của mình.        

Đọc thêm