Home / NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

Nữ Tu Đa Minh Việt Nam 300 năm hiện diện (1/5)

"Trong các địa phận miền Bắc Kì này có hai thứ dòng nữ người bản cuốc các đấng đã lập hầu như từ khi mới giảng đạo, một là dòng Chị em mến Câu rút, hai là dòng Ba ông thánh Duminhgô, thì phải chuyên cần chịu khó cho hai dòng ấy được bền đỗ, được mở rộng thêm ...

Đọc thêm