Home / KIẾN THỨC (page 10)

KIẾN THỨC

XÔNG HƯƠNG TRONG THÁNH LỄ

Một số bạn trẻ hỏi: xông hương khi nào và xông như thế nào trong thánh lễ? Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục.

Đọc thêm

Ai phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào?

Họ cảm thấy các giờ Kinh khác là tùy chọn, kể cả giờ Kinh Sách, mặc dù họ có thể thừa nhận rằng các giờ kinh ấy "là rất ích lợi về đường thiêng liêng", như đã nêu trong “Văn kiện trình bày và qui định các Giờ Kinh Phụng Vụ”. Tôi xin cha làm sáng tỏ rằng liệu các giờ kinh này là bắt buộc hoặc tùy chọn?

Đọc thêm