THÁNG 8

28 Tháng Tám Thánh Augustine (354-430)

28 Tháng Tám Thánh Augustine (354-430) Là Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh Augustine Hippo, một tội-nhân-trở-thành-thánh-nhân. Nhưng có thực sự biết về cuộc đời …

Đọc thêm